Kookaburra | Raadhuisstraat 3C | 5261 EH | Vught
Gratis verzending vanaf €100! Vandaag voor 16 uur besteld is vandaag verzonden!
Vraag ons alles via whats app, wij geven je graag advies!

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Kookaburra: De gebruiker van deze algemene voorwaarden: Kookaburra gevestigd aan de Raadhuisstraat 3C te Vught, ingeschreven bij de kamer van koophandel onder kvk-nummer 76994139, met het e-mailadres [email protected] en met het btw-nummer NL003156252B61;
b. Klant: Iedere natuurlijke persoon met wie Kookaburra een overeenkomst aangaat;
c. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de klant en Kookaburra;
d. Product: Ieder op grond van de overeenkomst door Kookaburra te leveren of geleverd goed;
e. Website: de website https://www.kookaburra-kids.nl/

ARTIKEL 2 ALGEMEEN
2.1 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Kookaburra en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDING EN OFFERTES 
3.1 Op de website, in catalogi en mailings wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro's inclusief btw en exclusief verzendkosten.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
4.2 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Kookaburra onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang het ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

ARTIKEL 5 PRIJSWIJZIGING 
5.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst is toegestaan indien de prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling.

ARTIKEL 6 LEVERINGEN EN LEVERINGSTERMIJNEN
6.1 De bestelde producten worden verzonden naar het door de klant opgegeven adres, totdat de klant aan Kookaburra een nieuw adres heeft opgegeven.
6.2 De door Kookaburra opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling is bevestigd.
6.3 Een bijdrage in de verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, op de website vermeld.
6.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de klant zijn bezorgd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant.

ARTIKEL 7 BETALING
7.1 Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan voordat de order wordt verstuurd. 
7.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.4 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 8 ONTBINDING
8.1 De klant heeft het recht gedurende 8 dagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product alleen in zijn geheel te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele labels, verpakkingen, etc. Kookaburra zal bij een dergelijke ontbinding binnen 5 werkdagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren.
8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.
8.3 Indien de klant nadat hij van Kookaburra een ingebrekestelling heeft ontvangen en de klant binnen de daarin gestelde termijn niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke voortvloeien uit de overeenkomst, heeft Kookaburra de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden.
8.4 Voorts is Kookaburra bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

ARTIKEL 9 KLACHTENREGELING EN VERJARING
9.1 Kookaburra raadt aan de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
9.2 Klachten kunnen schriftelijk of per e-mail gemeld worden bij: Kookaburra o.v.v. klacht, per e-mail: [email protected]
9.3 Klachten worden door Kookaburra binnen 5 werkdagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 5 werkdagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
9.4 Door Kookaburra als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van Kookaburra.
9.5 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, heeft de klant de mogelijkheid tegen betaling van klachtgeld de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.
9.6 De uitspraak van de geschillencommissie thuiswinkel is bindend voor de partijen. Indien de klant (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan de klant terugbetaald.
9.7 Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
9.8 Alle aanspraken jegens Kookaburra die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij Kookaburra zijn ingediend, vervallen door verjaring.

ARTIKEL 18 RETOURNEREN
Kookaburra doet haar uiterste best om alle bestellingen perfect af te leveren. Mocht er desondanks een artikel niet aan de verwachting voldoen, dan kan deze geretourneerd worden. Echter gelden er voor retournering enkele voorwaarden.
•    Stuur de bestelling (of een deel ervan) terug met een (kopie) factuur. 
•    Retouradres: Kookaburra o.v.v. ruiling/retournering met het ordernummer of factuurnummer, Raadhuisstraat 3C, 5261 EH in Vught.
•    De verzendkosten van het te retourneren / te ruilen artikel, zijn voor rekening van de koper.
•    De keuze van de vervoerder is aan de koper. Deze is verantwoordelijk voor de retourzending totdat wij deze in goede orde hebben ontvangen.
•    Bij ruiling sturen wij het nieuwe gewenste artikel kosteloos toe. (alleen geldig bij bestellingen binnen Nederland). Bij nieuwe bestellingen zijn de verzendkosten voor de koper. 
•    Artikelen kunnen retour gestuurd worden binnen 8 dagen na aflevering van de bestelling.
•    Artikelen dienen in oorspronkelijke staat teruggestuurd te worden, met aangehechte prijskaartjes.
•    Artikelen dienen ongedragen en onbeschadigd te zijn. (dus niet gewassen, niet hersteld of bij niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing/-instructies.)
•    Indien de bestelling gratis is verzonden en een deel van de bestelling geretourneerd wordt, waardoor het nieuwe orderbedrag uitkomt onder de gratis verzendingsgrens, dan vervalt de gratis verzending . Deze kosten zullen in mindering worden gebracht op het retourbedrag. Indien aan al deze voorwaarden is voldaan, wordt de zending als retour geaccepteerd. Het door u betaalde bedrag (met eventuele verrekening van de verzendkosten) wordt binnen 5 werkdagen door Kookaburra teruggestort op het opgegeven rekeningnummer.

ARTIKEL 11 OVERMACHT
In geval van overmacht is Kookaburra niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de klant ontstane schade, behoudens en voor zover Kookaburra als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

ARTIKEL 12 GEHEIMHOUDING 
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Kookaburra gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Kookaburra zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Kookaburra niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

ARTIKEL 13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
13.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Kookaburra geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
13.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Kookaburras, mag de klant geen informatie, teksten, logos, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

ARTIKEL 14 BEVEILIGING EN INTERNET
Kookaburra zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar Kookaburra kan ter zake geen garantie geven.

ARTIKEL 15 SLOTBEPALINGEN
15.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
15.2 Partijen zullen eerst een beroep op de geschillencommissie thuiswinkel dan wel op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
15.3 Indien er sprake is van een geschil en Kookaburra aan de klant te kennen heeft gegeven van de in artikel 9 van deze algemene voorwaarden genoemde bindende adviesprocedure gebruik wenst te maken, dan heeft de klant 2 maanden na deze kennisgeving de bevoegdheid het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
15.4 Op elke overeenkomst tussen Kookaburra en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 12-09-2022

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergenMeer over cookies »